فرم مرجوعی کالا

  • فرمت تاریخ: YYYY اسلش MM اسلش DD
  • انواع فایل‌های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mov, avi, mp4, mpg.
  • انواع فایل‌های مجاز : jpg, gif, png, pdf).